ALGEMENE VOORWAARDEN
ADVOCATENKANTOOR DIRKZWAGER
Tarieven Tarieven Toevoegingen Toevoegingen Uurtarief Uurtarief
© Advocatenkantoor Dirkzwager
2007  De Gouden Zandloper  Voor het beste advocatenkantoor  van Nederland Voor het beste advocatenkantoor  van Nederland
Genomineerd
1. Algemeen: a. Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van kracht op al onze aanbiedingen en elke met ons gesloten transactie. b. De opdracht van cliënt geldt als acceptatie van deze voorwaarden. c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, gelden geen andere voorwaarden. d. Indien bij een bepaalde aanbieding of transactie bijzondere voorwaarden zijn vermeld, gelden deze bijzondere voorwaarden naast en boven deze Algemene Voorwaarden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. e. Afspraken en/of overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden, voorzover deze niet door ons schriftelijk zijn bevestigd, binden ons niet. Onder ondergeschikt personeel wordt een ieder begrepen die geen procuratie heeft. 2. Offertes: a. Alle offertes zijn steeds vrijblijvend en gebaseerd op de bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens. b. Transacties binden slechts indien zij schriftelijk zijn bevestigd of een aanvang met hun uitvoering is gemaakt. 3. Prijzen: a. Opgegeven prijzen zijn steeds vrijblijvend. b. Opgegeven prijzen zijn gebaseerd op factoren zoals deze gelden ten tijde van de opgave of overeenkomst. Nadien optredende verhogingen van prijsfactoren kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. c. Opgegeven prijzen zijn, behoudens afwijkende regeling, exclusief 5% kantoorkosten, te maken overige kosten en BTW. 4. Levertijden: a. Opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en bij benadering. b. De levertijd gaat in op het moment dat alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in ons bezit zijn. c. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever nimmer het recht zaken of te verrichten werk te weigeren, danwel betalingen achter te houden. d. Overschrijding van de levertijd geeft nimmer, zelfs niet na ingebrekestelling, recht op schadevergoeding. 5. Overmacht: a. Indien ten gevolge van overmacht, buitengewone omstandigheden of ons onbekende omstandigheden de uitvoering van de aangenomen opdracht onmogelijk blijkt, hebben wij het recht te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering wel mogelijk zal zijn, behalve indien dit op grond van overmacht nimmer mogelijk zal zijn. b. De meerdere danwel mindere kosten die hieruit voortvloeien zullen aan opdrachtgever doorberekend, danwel met de oorspronkelijke aannemingssom verrekend worden. c. Onder overmacht worden alle omstandigheden begrepen die de wet of het gebruik als zodanig beschouwen. 6. Incasso: a. Onder incasso vallen in beginsel uitsluitend vorderingen waarvan de gegrondheid en/of hoegrootheid niet betwist wordt. Daarnaast staat het ons vrij ook andere vorderingen als zodanig aan te merken. b. Buitengerechtelijke incasso opdrachten worden in beginsel verricht op basis van het landelijk geldend incasso-tarief. c. De kosten worden in beginsel op de wanbetaler verhaald, doch indien dit, om welke reden ook, niet mogelijk blijkt, stelt opdrachtgever zich voor deze kosten garant. d. Opdrachtgever zend alle stukken welke hij, na ons de incasso opdracht verstrekt te hebben, ontvangt, onverwijld aan ons door. e. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door ons ten gevolge van enig eigenmachtig optreden, handelen en/of nalaten zijdens opdrachtgever of van personen waarvoor hij aansprakelijk is, te lijden of geleden inkomstenderving. f. Alle door ons ten behoeve van de ons verstrekte incasso opdracht gemaakte kosten, zoals deurwaarderskosten en griffierechten, komen ten laste van opdrachtgever, voorzover deze niet door de wanbetaler worden gedragen. g. Ingeval overgegaan moet worden tot een gerechtelijkde procedure in een aan ons ter incasso overgedragen vordering dan wordt de hiermee gepaard gaande tijd tegen het geldend uurtarief aan opdrachtgever in rekening gebracht. 7. Overige werkzaamheden: a. Opdrachtgever verstrekt ons alle op de zaak betrekking hebbende stukken, althans kopieën daarvan. b. Opdrachtgever zend alle stukken welke hij na ons gecontracteerd te hebben ontvangt, onverwijld aan ons door. c. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten en gederfde inkomsten welke voor ons mochten ontstaan naar aanleiding van enig eigenmachtig optreden, handelen en/of nalaten zijdens opdrachtgever of personen waarvoor hij aansprakelijk is. 8. Contractsbeëindiging: a. Opzegging is slecht mogelijk bij aangetekend schrijven tegen het einde van het jaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. b. Opzegging onzerzijds is, ingeval van wanprestatie zijdens opdrachtgever te allen tijde mogelijk. Onder wanprestatie dient ondermeer verstaan te worden het niet tijdig voldoen van voorschotnota's, het niet tijdig verstrekken van de benodigde gegevens of machtigingen, het verstrekken van onjuiste gegevens, e.d. c. Ingeval van opzegging onzerzijds op grond van de onder punt b genoemde redenen, blijft opdrachtgever aansprakelijk voor ons honorarium, alsmede alle door ons ten behoeve van de betreffende opdracht gemaakte kosten. 9. Aansprakelijkheid: a. Wij zijn tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade door deze geleden als rechtstreeks gevolg van grove nalatigheid of opzet onzerzijds, tenzij wij kunnen aantonen dat de fout onder de betreffende omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening niet voorkomen of vermeden had kunnen worden. b. Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door onze beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het onder die verzekering geldende eigen risico. c. Wij zijn nooit aansprakelijk voor het handelen en/of nalaten van derden, danwel voor schaden hierdoor ontstaan. 10 Reclames: a. Reclames , ook ten aanzien van facturen, dienen binnen 8 dagen bij aangetekend schrijven te worden ingediend. b. Reclames ontheffen niet van de gehoudenheid tot tijdige betaling van het factuurbedrag. 11. Betaling: a. Betaling dient te geschieden op één onzer bank- of girorekeningen, danwel contant te onzer kantore. b. Betaling van voorgeschoten bedragen en voorschotnota’s dient binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden, voor alle overige facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen. c. Bepalend voor het moment van betaling is het moment waarop wij bericht van onze bank betreffende de bijschrijving van het betreffende bedrag ontvangen hebben. d. Vooruitbetaling, zekerheidstelling vooraf danwel deelbetalingen kunnen te allen tijde verlangd worden. e. Wij zijn gerechtigd om voor cliënten ontvangen gelden te verrekenen met aan ons toekomende bedragen en of openstaande facturen. f. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever zonder sommatie of ingebrekestelling in wettig verzuim en wordt 1,0% vertragingsrente per maand of maandsdeel te rekenen vanaf factuurdatum in rekening gebracht. g. Alle invorderingskosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van opdrachtgever. h. De incassokosten worden berekend volgens het landelijk geldend incasso-tarief. 12. Geschillen: a. Op elke met ons gesloten overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. b. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden in strijd mocht zijn of komen met enige dwingende wettelijke bepaling, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Voor wat betreft de ongeldige bepaling wensen partijen datgene te zijn overeengekomen dat, wettelijk geoorloofd, de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt. c. Geschillen welke onverhoopt uit met ons gesloten overeenkomsten mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van elke andere instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen, behoudens in die gevallen dat de wet, danwel de regelgeving van de NOvA zich hiertegen dwingend verzet.